7. 12. 2021, 16:31

Korak naprej k spoštovanju avtorske pravice

Sporazum so podpisali Rudi Zaman in Luka Novak, oba SAZOR GIZ k.o., ter mag. Aleš Cantarutti, direktor GZS (z leve proti desni).

Tadej Kreft

Podjetja, ki fotokopirajo, so po novem dolžna za fotokopije s področja literature, znanosti in publicistike plačevati nadomestilo za avtorske pravice, njihovo fotokopiranje pa se bo s tem legaliziralo.

Danes, v ponedeljek, 6. decembra, sta Združenje SAZOR GIZ k. o. in Gospodarska zbornica Slovenije podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji.

Sporazum bo po nekaj letih skupnih pogajanj med SAZOR GIZ k. o. in pogajalsko skupino, sestavljeno iz predstavnikov združenj oz. zbornic dejavnosti GZS, omogočil izplačevanje avtorskih honorarjev upravičenim imetnikom pravic iz naslova fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov. Zavezanci po tem sporazumu so podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in posedujejo ali najemajo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma naročajo storitve fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih. Zavezanci bodo na podlagi licenčne pogodbe, sklenjene z Združenjem SAZOR GIZ k. o., letno plačevali avtorski honorar v skladu s tem sporazumom, Združenje pa bo zbrana sredstva delilo upravičenim imetnikom avtorskih pravic.

K plačevanju zavezana podjetja, ki opravljajo pridobitno dejavnost

V Sloveniji je okoli 40 tisoč podjetij, ki opravljajo pridobitno dejavnost, Združenje SAZOR GIZ k. o. pa jih bo na podlagi tega sporazuma, ki ima status predpisa, pozvalo k podpisu licenčne pogodbe. Podjetja bodo s podpisom pogodbe pridobila dovoljenje za fotokopiranje avtorskih del izključno za lastno notranjo uporabo pri opravljanju svojih registriranih gospodarskih dejavnosti.

Zavezanci so podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega, sporazum pa jih glede na število zaposlenih in njihovo izobrazbeno strukturo razvršča v tri tarifne razrede, znotraj katerih je določena višina avtorskega honorarja. Zavezanci bodo avtorski honorar plačevali letno, pri čemer bo ta za letos znašal 50 % predvidene tarife in se bo postopno zviševal do 100 % plačila v letu 2024. Za mikropodjetja (do deset zaposlenih) bo znašal letni prispevek 4,00 do 12,00 evra, za največja (nad tisoč zaposlenih) pa 273,00 do 1.365,00 evra (odvisno od izobrazbene strukture zaposlenih).

Sporazum Slovenijo uvršča ob bok razvitim državam, kot so Francija, Nemčija in Švica, kjer gospodarski in avtorski sektor dobro sodelujeta in skupaj ustvarjata ugodno klimo za uravnotežen gospodarski razvoj. Sporazum podjetjem za lastne potrebe omogoča fotokopiranje del iz celotnega svetovnega repertoarja v vseh jezikih. Gre za vse vrste literarnih del in za znanstvene ter izobraževalne publikacije, pa tudi za vse svetovne časopise in revije, ki jih podjetja uporabljajo pri internem informiranju, izobraževanju, tržnih in promocijskih aktivnostih in pri raziskavah in razvoju, kjer je zlasti pomembno znanstveno, tehnično in zdravstveno področje. Sprejeta tarifa je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah nastala na osnovi primerljivih evropskih tarif in omogoča avtorjem in založnikom, ki bodo sredstva prejemali, možnosti za nadaljnji ustvarjalni razvoj, ki bo nadalje nudil gospodarstvu nova literarna, znanstvena, publicistična in izobraževalna gradiva.

Sporazum začne veljati že letos

Slovenija se tako pridružuje večini držav EU, ki imajo na področju nadomestil iz naslova fotokopiranja avtorskih del v gospodarstvu že urejena razmerja. Pri oblikovanju sporazuma so se snovalci opirali tudi na tuje dobre prakse, predvsem na predpise, ki tovrstno rabo urejajo v Franciji, Španiji, Nemčiji in Italiji ter Švici.

Podoben sporazum je Združenje SAZOR pred nekaj leti že podpisalo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki ureja avtorske honorarje za imetnike pravic iz naslova fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih, odslej pa bodo imetniki pravic prejemali tudi honorar iz naslova uporabe svojih del v gospodarstvu.

Sporazum začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, Združenje pa bo prve pogodbe zavezancem začelo pošiljati še letos.

Podpisnika sporazuma:

  • Združenje SAZOR GIZ k.o. je kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja avtorskih del za zasebno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.
  • Gospodarska zbornica Slovenije ima na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah in odločbe ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, status reprezentativne zbornice združenja uporabnikov s področja gospodarske dejavnosti in je zato pooblaščena za sklenitev skupnega sporazuma.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.