2. 10. 2020, 15:35

2TDK: Popravek oziroma prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na članek »Kdo je Stojan Petrič?«

Bor Slana/STA

S strani družbe 2TDK smo prejeli zahtevo za objavo popravka, ki se nanaša na članek Kdo je Stojan Petrič?, objavljen na naši spletni strani 29. septembra 2020. Popravek spodaj objavljamo v celoti. 

»Družba 2TDK postopke javnega naročanja vodi skladno z zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), ki v 75. členu določa razloge za izključitev ponudnikov. Člen izrecno navaja, da »mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku«, v nadaljevanju pa navaja, za katera dejanja gre.

O izločitvi ponudnikov naročnik odloča na podlagi veljavne zakonodaje, ki med drugim predvideva pravnomočno obsodbo kot izključitveni pogoj in predvsem ne dopušča možnosti arbitrarne presoje predstavnikom naročnika o tem, kdo bo gradil  drugi tir. Skladno z ZJN-3 predlog odločitve v imenu naročnika pripravi za to imenovana najmanj 6-članska strokovna komisija, nato se njo seznani Investicijska komisija Nadzornega sveta 2TDK in po njeni odobritvi še Nadzorni svet 2TDK, ki poda tudi soglasje k sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem. Ker je Uprava družbe 2TDK dvočlanska, nobene odločitve ne more sprejemati generalni direktor samostojno in brez spoštovanja opisanih postopkov.

Družba 2TDK javna naročila vodi skladno s sprejeto Strategijo javnega naročanja, ki zagotavlja transparentnost postopkov za ves čas trajanja projekta. Strategija je usklajena z vsemi deležniki, torej tudi z vsemi evropskimi institucijami, ki sodelujejo pri projektu. Če bi imeli evropski sofinancerji kakršnekoli pomisleke glede vodenja postopkov javnega naročanja, evropskih sredstev projektu Drugi tir in s tem družbi 2TDK zagotovo ne bi dodelili.«

Povezava do članka Kdo je Stojan Petrič, na katerega se nanaša popravek.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.